Софтуерни решения

My hub е единна платформа, осигуряваща ефективно управление на всички дейности в компанията, свързани с финанси и счетоводство, продажби и маркетинг, производство, доставки, складово стопанство, планиране, човешки ресурси, бизнес анализи и други. ERP представлява интегрирана софтуерна система, обединяваща всички бизнес процеси в единна база и предоставяща на служителите инструмент, чрез който те да бъдат по-ефективни и успешни.


My hub се свързва с начина, по който корпорациите планират ресурсите си и по тази причина използването на й е напълно приложимо за всякакъв тип компании.


Основните характеристики на системите са:


  • Обща база данни
  • Единна работна среда
  • Интеграция на всички модули и работа в реално време
  • Гъвкавост, широка приложимост и глобален фокус

My hub модулите са базирани на стандартни бизнес процеси, като имат заложени в себе си най-добрите световни бизнес практики. При внедряване им компаниите имат два варианта: или да внедрят модулите, трансформирайки собствените бизнес процеси спрямо заложените в самата система или системата да бъде модифицирана така, че напълно да отговаря на процесите в конкретната организация.


My hub включва различни функционални модули. Рядко компаниите използват всички от тях и е изключително важно да бъде определено кои от тях ще бъдат внедрени още при анализа на бизнес потребностите на дадената организация. Функционални модули като Управление на счетоводство и финанси се използват от почти всички компании, докато други като Производство и Сервиз не са необходими за търговските фирми например.


My hub съществено се различава от останалите бизнес системи. Функции като Управление на човешките ресурси, веригата на доставките, взаимоотношенията с клиентите, финанси, производство, склад и логистика обикновено се управляват от самостоятелни софтуерни приложения, с отделни бази данни и мрежи и отговаряйки на конкретните нужди за отдела, за който са предназначени. My hub решението обединява всички процеси в единна, интегрирана софтуерна система, използваща обща база данни, така че различните отдели да могат лесно и ефективно да споделят информация по между си. My hub системата е напълно интегрирана, което означава, че информацията се въвежда еднократно и без допълнителна обработка намира своето отражение във всички свързани модули, като незабавно става достъпна за всички лица, упълномощени да я ползват. Така служителите от различните отдели виждат едни и същи данни, които при необходимост могат да се обновяват своевременно. Използвайки решението всеки служител от отдел Финанси може да проследи дали конкретната поръчка е експедирана от склада. За да разберете къде се намира дадена поръчка, е необходимо само да се логнете в системата и веднага ще разберете статуса ѝ.


My hub им дава достъп в реално време до данните, от които те имат нужда, за да вземат ключови бизнес решения. Интегрираните системи улесняват цялостната дейност на компанията, разкриват нови възможности и гарантират постигането на висока конкурентоспособност и просперитет на бизнеса.


My hub e цялостна система за управление на бизнеса за малки и средни организации, която се внедрява бързо, модифицира и използва лесно, благодарение на изключително интуитивния си интерфейс. Системата My hub e подходяща за всякакви компании, независимо от размера и спецификата на дейността, като може да бъде внедрена дори и в най-високо специализираните отрасли и компании. Сред безспорните предимства са:


  • Автоматизиране, стандартизиране и оптимизиране на ключовите бизнес процеси, благодарение на богатите функционалности. Системата обхваща всеки аспект от бизнеса – от управление на производство, верига на доставките, продажби, склад, маркетинг, сервизна дейност, човешки ресурси, проекти до тяхното финансово и счетоводно отчитане и специализирани бизнес справки и анализи на генерираните данни
  • Адаптивност и бърза комуникация – системата е отворена за интеграция и обмен на данни и документи с други софтуерни продукти, което допълнително улеснява комуникацията между всички служители в организацията, между клиенти, доставчици и бизнес партньори
  • Опростен и интуитивен интерфейс – всеки потребител работи със специално създадена за него начална страница, наречена Ролеви център. Тя съдържа важна информация и задачи по предварително зададени бизнес роли, както и дейности, характерни за ежедневната работа на съответния служител. Системата съчетава в себе си гъвкави възможности за управление на цялостната дейност на компанията с опростен и интуитивен интерфейс, който позволява бързо започване на работа, почти без никакво обучение. В допълнение My hub предлага такова.
  • Мощен инструмент за детайлни справки и анализи –осигурява средство за генериране на различни справки, проследяване на ключови бизнес индикатори, чрез които се вниква в същината на фирмените данни и операции
  • Международен обхват –поддържа множество езици / Български, Английски Немски Френски и Гръцки/ и може да бъде използван от компании, работещи на международния пазар