Софтуерни решения

Система за Управление на Автопарк

Предназначена за управление и контрол на дестинации, разход на гориво и сервизно поддържане на МПС на организацията. Използва информация от модул “Човешки ресурси” за регистрираните служители, които са отговорни или ползват служебни автомобили. Има регистрирани в базата данни номенклатури, които подпомагат процесите по управление на автопарка. Те са населени места, баазирани на ЕКНМ, марки МПС, видове МПС, видове гориво и др. Изграден е регистър на автомобилите, където се описват основни данни за тях, В модула се поддържат и регистри за отчетените Пътни листа, маршрути на автомобилите, зарежданията с гориво, ремонти, профилактични прегледи описващи техническото състояние.

Достъпите са изградени на ролеви принцип, като могат да се дефинират три роли и техните отговорности:

  • Диспечър МПС – това е ролята с най-големи права. Отговорностите му са за цялостното управление на автопарка. Потвърждава след проверка отчетените от шофьорите пътни листа. На база отчети следи за ефективното използване на МПС приизпълнение на служебни ангажименти
  • Администратор МПС – отговаря за поддържане в актуално състояние на информацията за регистрираните МПС в системата. Добавя или редактира номенклатури използвани при регистрационните форми.
  • Шофьор – извършва превози с МПС, като се грижи за повереното му МПС. Въвежда информация за пътни листа, всички маршрути изминати с автомобила, зарежданията с гориво и събития свързани с обслужване на автомобила (планови, извънпланови и профилактики, застраховки, смяна на гуми, ремонти и др.)

Допълнително са въведени виртуални групи, посредством които могат да се дефинират служители имащи съответни права и отговорности свързани с МПС на организацията. За всяка роля са дефинирани и съответни функции, определящи правата за достъп до системата. По такъв начин могат динамично да бъдат конфигурирани достъпите, както и да се съчетават роли при работа със системата. Действията в системата се записват в централизиран лог. В системата е въведен механизъм за дефиниране на динамични номенклатури използвани при формите за въвеждане избор от списък. Полетата с избор от списък са номенклатурни и могат да бъдат променяни при конфигуриране на системата.Пълно техническо ръководство